KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA
KULLANICI AYDINLATMA METNİ

Türkiye’ de kurulu, MONNOM - İpek Kay (“Platform”)* olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;
Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
● İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
● Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en
güncel halini koruyarak,
● Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini,
kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve
KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını,
devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde
işlenebileceğini bildiririz.
Bu Aydınlatma Metni’ nde belirtilmiş olan bilgiler ve bunların işlenmesi, Platform’ da online olarak işlem yaptığınız sürece geçerli olan işlemlerdir. Online işlem yapmanın dışında, örneğin yaptığınız resmi indirmenizin ardından yapacağınız paylaşımların, MONNOM kontrolü dışında olduğunu belirtmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMİYORUZ.
● Oyun oynarken kamera açık olduğu sürece verdiğiniz görüntüler bizim
sunucularımıza ulaşmaz

HANGİ VERİLERİ İŞLİYORUZ?
● Anonimleştirilmiş görsel veri; Kullanıcının oyun oynama sırasında sisteme tanıttığı nesnelerin koordinat verisidir. Görüntülerin ham hali hiçbir şekilde sisteme ulaşmaz, sistemde depolanmaz.
● Uygulama kullanımı sonunda oluşturulan dijital anlatı(resim); Kullanıcının oyun
oynamasını tamamladıktan sonra kaydet butonu ile sisteme kaydet seçeneğini
seçmesi halinde sistem kütüphanesine ulaşan veri, sistemde depolanır.

BU VERİLERİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?
● Düzeneğin görüntü işleme yöntemi sayesinde, kullanıcıların kişisel verileri sisteme kayıt edilmeden, sadece koordinat ve hareket verileri sisteme ulaşır, kesinlikle
depolanmaz.
● Kullanım sonunda oluşturulan dijital anlatı kişi ile eşleştirilmeden anonim olarak sisteme ulaşır.

Monnom’un platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamız’ da da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak topluyoruz.

YUKARIDA BELİRTTİĞİMİZ ANONİMLEŞTİRİLMİŞ VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz anonimleştirilmiş verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için, anonimleştirilmiş verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebilmekteyiz:
● Kullanımı yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman
planlaması yapmak, site kullanımını yorumlamak
● Size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak
● Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak

HAKLARINIZ
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.playmonnom.com internet adresinden MONNOM’a iletmeniz durumunda MONNOM talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, MONNOM tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde zararın giderilmesini talep etme.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
MONNOM - İpek Kay
İletişim Linki: https://www.playmonnom.com

Yukarıdaki “Kişisel Verilerin Temini, İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma ve İzin Metnini” okudum, anladım ve kabul ediyorum. Vermiş olduğum bilgilerimin doğruluğunu beyan ve taahhüt ediyorum. Söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde ilgili mevzuat uyarınca doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu kabul ediyorum.
Not: Bu şartı kabul etmediğiniz takdirde işleme devam edemezsiniz

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.